فهرست زندانیان مسیحی ایران

خلاصه‌ای از دستگیری و بازداشت مسیحیان در سال‌های اخیر

جدول زیر مروری است بر وضعیت مسیحیانی که در سال‌های اخیر دستگیر و بازداشت شده‌اند و یا افرادی که هنوز در انتظار حکم دادگاه هستند. این لیست عمدتاً از منابع عمومی تهیه شده‌است و جامع نیست. برخی از موارد به دلیل مسایل امنیتی حذف شده‌ است.