دفتر کمیسریای عالی در امور حقوق بشر

(تفسیرهای عمومی)

تفسیر عمومی شماره ۱۱

منع تبلیغات برای جنگ و تحریک تنفر ملی، نژادی یا مذهبی

(ماده ۲۰)

(نشست نوزدهم، ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۳)

 

۱. همه گزارش‎هائی که توسط کشورهای عضو تحویل داده شده‎اند، اطلاعات کافی در باره اجرای ماده ۲۰ میثاق ارائه نداده‎اند. با توجه به ماهیت ماده ۲۰، کشورهای عضو باید در جهت منع اعمالی که در این ماده به آنها اشاره شده، اقدامات لازمی را از جهت قانونگذاری به کار بندند. اما با وجود این، گزارش‎ها نشان داده‎اند که در برخی از کشورها، نه چنین اعمالی ممنوع هستند، و نه تلاش مناسبی به قصد و یا در جهت منع آنها صورت گرفته است. علاوه بر آن، بسیاری از گزارش‎ها قادر نبودند اطلاعات کافی در باره قوانین کشوری مربوطه و روال اجرای آن فراهم نمایند.

۲. ماده ۲۰ این میثاق تصریح می نماید که هر گونه تبلیغات به نفع جنگ، و هر گونه جانبداری از تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که سبب تحریک و برانگیختن تبعیض، خصومت یا خشونت شود، باید توسط قانون ممنوع گردد. به نظر این کمیته، این ممنوعیت های الزامی با حق آزادی بیان به شرحی که در ماده ۱۹ گنجانده شده، و اجرای آن مستلزم وظائف و مسئولیت‎های خاصی می‎باشد، تطابق کامل دارد. ممنوعیت مذکور در بند ۱ تمام اَشکال و صُوَر تبلیغاتی را که علیرغم منشور سازمان ملل متحد، تهدید آمیز باشد یا منجر به اَعمال خشونت‎آمیز گردد یا ناقض صلح باشد، در بر می‎گیرد، در صورتی که بند ۲ در جهت ضدیت با هر گونه جانبداری از تنفرهای ملی، نژادی یا مذهبی می‎باشد که سبب برانگیختن تبعیض، خصومت یا خشونت گردد، چه اهداف اینگونه تبلیغات در کشور مورد بحث داخلی باشد و چه خارجی. مفاد ماده ۲۰، بند ۱، جانبداری از حق مسلّم دفاع شخصی و یا حق تعیین سرنوشت و استقلال ملل و اقوام بر طبق منشور سازمان ملل متحد را منع نمی‎کند. برای آنکه ماده ۲۰ از تأثیر کامل برخوردار باشد، باید قانونی تدوین گردد که تبلیغ و جانبداری را بنا بر تعاریف مشروحی که در آن قید می‎شود، صراحتاً خلاف خط مشی یک حکومت بداند و نیز در صورت نقض چنین قانونی، تحریم های مناسب را در نظر بگیرد. بنابراین، این کمیته معتقد است که آن دسته از کشورهای عضو که تا کنون این کار را انجام نداده‎اند، باید در جهت تحقق بخشیدن به تعهدات مندرج در ماده ۲۰، اقدامات لازم را انجام دهند و خود نیز باید از یک چنین تبلیغات یا جانبداری‎هائی احتراز نمایند.

۲۰۰۱-۱۹۹۶

دفترکمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر

ژنو، سوئیــــس